{ "type": "gtmStart" }

GROUPE SEB İSTANBUL EV ALETLERİ TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu, “Sun Plaza, Dereboyu Cad. Bilim Sok. No:5 Kat:2 Maslak, Sarıyer/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Groupe SEB İstanbul Ev Aletleri Ticaret A.Ş. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  


1.     Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Şirketimiz’in internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla üyelik oluşturmadan gerçekleştirdiğiniz ürün ve/veya hizmet satın alma işlemleri kapsamında temin edilen ad, soyad, e-posta adresi, teslimat adresi, fatura adresi, telefon numarası gibi kimlik, iletişim ve adres bilgisi niteliğindeki kişisel verileriniz; e-ticaret faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, sipariş süreçlerinin yönetilmesi, mal/hizmet satış süreçleri ile mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, uygulamanın geliştirilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


2.     Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


İnternet sitesi/mobil uygulama üzerinden üyelik oluşturmadan sipariş oluşturmak suretiyle yapacağınız mesafeli ürün ve/veya hizmet satın alma işlemleriniz kapsamında toplanan kişiler verileriniz, sistem üzerinden bilgilerinizin Şirketimiz ile paylaşılması ile elektronik ve/veya fiziki ortamlarda sözlü/yazılı şekilde, otomatik olmayan veya kısmen otomatik olan yöntemlerle veri kayıt sisteminin parçası olmak üzere toplanmaktadır.

Şirket, kişisel verileri Kanun’un 5/2 (c) maddesi hükmü uyarınca mesafeli satış sözleşmesinin kurulması amacıyla veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5/2 (ç) maddesi hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kanun’un 5/2 (f) maddesi hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile ileride doğabilecek tüketici uyuşmazlıklarında kullanılmak üzere Kanun’un 5/2 (e) maddesi hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. 

Ayrıca, iletişim bilgilerini açık rızanız doğrultusunda pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.3.     İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı


Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak satın alma faaliyetinden doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanabilmesini sağlayan hizmet tedarikçilerine, faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı iş ortaklarına, alışverişleriniz kapsamında ödemelerin internet ortamında alınmasını sağlayan aracı kurum iş ortağına, Groupe SEB’in bağlı olduğu şirketler ile iştiraklerine, talep halinde resmi merciler, kurum ve kuruluşlara, internet sitesi ve uygulamanın alt yapısı için destek alınan iş ortaklarına, ayrıca, iş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla kullanılmakta olan bilgisayar programları ile bulut bilişim sistemlerini sağlayan tedarikçilerin sunucularının yurt dışında bulunuyor olması nedeniyle yurt dışına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, satın aldığınız ürünlerin nakliye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz kargo ve nakliye şirketlerine aktarılmaktadır.

İletişim izni veren ilgili kişilerin bilgileri, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim izinlerinin yönetimi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi adına hizmet aldığımız çözüm ortaklarımıza aktarılmaktadır.


4.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca “Sun Plaza, Dereboyu Cad. Bilim Sok. No:5 Kat:2 Maslak, Sarıyer/İstanbul” adresine posta yoluyla veya "kvkk_iletisim@groupeseb.com" e-posta adresine iletme yöntemi ile Şirketimiz’e ulaştırabilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.